• Mortar & Pestle
  • Mortar & Pestle
  • Mortar & Pestle
  • Mortar & Pestle

Mortar & Pestle

Regular price

3.1"H x 5.7"D
Made in Japan